Folkehøyskole - en annerledes opplevelse

Folkehøyskolen er en 150 år gammel, unik skandinavisk skoleidé og et viktig bidrag til pedagogisk tenkning og praksis i hele verden. Skjeberg Folkehøyskole vil bevare og utvikle de grunnleggende ideer som skiller folkehøyskolen fra andre skoleslag.

Skolens verdimessige basis er de grunnleggende menneskerettigheter som innebærer at skolekulturen skal være preget av frisinn med stor grad av romslighet og respekt for andres tro, meninger og livsanskuelser. Skolen skal ikke være dogmatisk, men heller være et sted for diskusjon og meningsutveksling mellom likeverdige parter.

TOTALOPPLEVELSE

Et opphold på Skjeberg Folkehøyskole skal være en unik erfaring hvor det hele mennesket står i fokus. Den enkelte elev skal oppleve at skoleåret gir vesentlige bidrag til tanker, følelser, viten og ferdigheter. Hverdagslivet med undervisning, fellesaktiviteter, fritidssamvær og måltider smelter sammen i en totalopplevelse, hvor samspillet mellom det individuelle, det sosiale og det faglige gir en helhetlig fundamental erfaring.

INTERNATLIV

Folkehøyskolen som internatskole gir utfordringer til det sosiale samspillet mellom elevene, og mellom elevene og personalet. Det blir viktig for deltakerne i internatlivet å balansere egne behov mot andres, respektere demokratiske spilleregler og vise toleranse for de andre elevenes evner, egenart og meninger.

En vesentlig oppgave for skolen er å utfordre elevene til å ta del i utformingen av et positivt, inkluderende og trygt miljø hvor ansvar og omsorg for medelevene står sentralt.

I et oversiktlig skolesamfunn er samtalen utgangspunkt for den pedagogiske aktiviteten. Det er den personlige nære kontakten mellom alle – personale og elever – som gir inspirasjon til aktivitet. Den gode, uformelle samtalen kan forekomme hvor som helst og når som helst, ved middagsbordet, i undervisningen, i internatet. Innhold og metode i undervisningen blir også kontinuerlig justert gjennom slike samtaler. Det skal gi elevene den nødvendige innflytelse på læringsprosessen og gi utfordringer til samarbeidsevne og kreativitet.

All vurdering og evaluering av elevarbeid på Skjeberg Folkehøyskole skal skje gjennom samtale.

Mange av de prosesser som settes i gang hos den enkelte elev, og som påvirkes i løpet av skoleåret, er ikke umiddelbart synlige for omgivelsene. Skjeberg Folkehøyskole opererer derfor ikke med resultatmål underveis i skoleåret, men ser hele skoleåret som en viktig del av dannelsesprosessen for den enkelte elev. Verdiorientering, kunnskap, innsikt og engasjement er vesentlige element i denne prosessen.

Uten eksamenspress blir det den enkelte elevs egen motivasjon som skaper faglig aktivitet og gjør fagets egenverdi mer synlig for eleven. Folkehøyskolen som eksamens- og pensumsfri skole har en særlig god mulighet for å gi opplæring, veiledning og utfordringer som stimulerer den enkeltes evner og interesser.
Eksamensfrihet er dessuten en nødvendig forutsetning for gjennom samtale å vurdere prestasjoner ut fra elevens faglige utgangspunkt og integritet. Det gir rom for å feile og for et åpent veiledningsforhold mellom elev og lærer. Eleven vil kunne prøve ut nye fagområder eller mer utfordrende oppgaver ut fra fagets egenverdi uten å måtte ta hensyn til at oppnådd kompetanse skal testes og sammenlignes mot andres i en avsluttende prøve/eksamen.
Viktige oppgaver for læreren blir å motivere eleven til å jobbe faglig og utholdende (fremme lysten til å lykkes), finne engasjerende oppgaver, og videre gjennom valg av ulike arbeidsmetoder søke å nå skolens individuelle, sosiale og faglige mål.

DET INDIVIDUELLE
Sentralt i skolens virksomhet er et ønske om å utvikle en positiv selvfølelse hos den enkelte elev med tro på egne ferdigheter. Skolen skal legge til rette for at eleven kan ivareta sin personlighet, utvikle sin selvstendighet og selvtillit, samt oppøve trygghet foran et publikum. Det faglige opplegget skal stimulere eleven til å bli hovedaktør i sin egen lærings- og utviklingsprosess.
Nøkkelord: Selvstendighet- ansvarlighet- mot.

DET SOSIALE
Skolen ser det som vesentlig at den enkelte elev oppøver samarbeidsevne, toleranse og sosiale ferdigheter. Omtanke og empati for medmennesker skal være en sentral del av skolens dannelsesprosjekt. Skolen ønsker i denne sammenheng å løfte fram miljø, integrering og utjevning mellom fattige og rike som sentrale tema. Dette skal stimuleres både gjennom faglige opplegg og i hverdagslivet på internatet. Å håndtere konflikter, opptre i grupper, tale sin sak, vise respekt for et flertall ? og et mindretall, er viktige sider ved dette.
Nøkkelord: Empati – medbestemmelse – konflikthåndtering.

DET FAGLIGE
Faget er et viktig møtested for lærere og elever. Fagene skal i både innhold og form bygge på skolens verdigrunnlag. Innenfor dette legger skolen stor vekt på at elevene skal utvikle en faglig kompetanse innen valgte tema og fagområder. Dette innebærer tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og erfaringer gjennom undervisning, øving og prosjektarbeid. Individuell ansvarliggjøring for å få faglige prosjekt i mål er en viktig side ved dette.
Nøkkelord: Kompetanse – kvalitetsbevissthet – utholdenhet.

MENNESKER
Nicolai F. S. Grundtvig, folkehøyskoletankens danske opphav, satte mennesket først i sine skolefilosofiske skrifter. Mennesket først skal også være bærende for Skjeberg Folkehøyskoles virksomhet. Skolen skal bidra til at hver enkelt elev kan oppleve tilværelsen som meningsfylt. De mest sentrale element for å oppnå dette er verdiorientering, kunnskap og engasjement.
Vi ønsker derfor å gi elevene muligheter for i trygge omgivelser å prøve egne grenser når det gjelder

* kreativitet
* samarbeid
* pågangsmot
* allsidighet
* munterhet

MEDIER
Mediefag står sentralt i skolens fagtilbud fordi det er en god inngangsport til arbeid med viktige samfunnsmessige begrep som demokrati, medborgerskap og samfunnsutvikling. Mediefagene kan hjelpe oss til å se og å utforske verden rundt oss. Skjeberg Folkehøyskole ønsker å trene elevenes evne til å bruke sine fagområder (her: journalistikk, grafisk form, kunst, bilder, film, musikk og idrett) på en bevisst og kritisk måte og knytte det til den enkeltes meningsdannende og holdningsskapende prosess. Arbeid med medier som fag er således ikke bare en opplæring i håndverksmessige og tekniske ferdigheter, men skal i langt viktigere grad fokusere på innhold, budskap og publisering.
Skjeberg Folkehøyskole vil gjennom medieundervisningen inspirere elevene til å ta aktiv del i samfunnsdebatten lokalt, nasjonalt og globalt, og til aktivt medborgerskap i et flerkulturelt samfunn.

MUSIKK
Musikk er et viktig middel til kommunikasjon og samarbeid på tvers av kulturer, språk, erfaringer og ferdigheter. Gjennom musikken vil vi bidra til å utvikle elevene til å bli aktive og ansvarsbevisste deltakere i et inkluderende fellesskap. Elevene kan gjennom musikk oppleve og forstå sammenhenger mellom det individuelle, det sosiale og det faglige.