Folkehøyskole - en annerledes opplevelse

Folkehøyskolen er en 150 år gammel, unik skandinavisk skoleidé og et viktig bidrag til pedagogisk tenkning og praksis i hele verden. Skjeberg Folkehøyskole vil bevare og utvikle de grunnleggende ideer som skiller folkehøyskolen fra andre skoleslag.

Skolens verdimessige basis er de grunnleggende menneskerettigheter som innebærer at skolekulturen skal være preget av frisinn med stor grad av romslighet og respekt for andres tro, meninger og livsanskuelser. Skolen skal ikke være dogmatisk, men heller være et sted for diskusjon og meningsutveksling mellom likeverdige parter.

TOTALOPPLEVELSE

Et opphold på Skjeberg Folkehøyskole skal være en unik erfaring hvor det hele mennesket står i fokus. Den enkelte elev skal oppleve at skoleåret gir vesentlige bidrag til tanker, følelser, viten og ferdigheter. Hverdagslivet med undervisning, fellesaktiviteter, fritidssamvær og måltider smelter sammen i en totalopplevelse, hvor samspillet mellom det individuelle, det sosiale og det faglige gir en helhetlig fundamental erfaring.

INTERNATLIV

Folkehøyskolen som internatskole gir utfordringer til det sosiale samspillet mellom elevene, og mellom elevene og personalet. Det blir viktig for deltakerne i internatlivet å balansere egne behov mot andres, respektere demokratiske spilleregler og vise toleranse for de andre elevenes evner, egenart og meninger.

En vesentlig oppgave for skolen er å utfordre elevene til å ta del i utformingen av et positivt, inkluderende og trygt miljø hvor ansvar og omsorg for medelevene står sentralt.

I et oversiktlig skolesamfunn er samtalen utgangspunkt for den pedagogiske aktiviteten. Det er den personlige nære kontakten mellom alle – personale og elever – som gir inspirasjon til aktivitet. Den gode, uformelle samtalen kan forekomme hvor som helst og når som helst, ved middagsbordet, i undervisningen, i internatet. Innhold og metode i undervisningen blir også kontinuerlig justert gjennom slike samtaler. Det skal gi elevene den nødvendige innflytelse på læringsprosessen og gi utfordringer til samarbeidsevne og kreativitet.

All vurdering og evaluering av elevarbeid på Skjeberg Folkehøyskole skal skje gjennom samtale.

Mange av de prosesser som settes i gang hos den enkelte elev, og som påvirkes i løpet av skoleåret, er ikke umiddelbart synlige for omgivelsene. Skjeberg Folkehøyskole opererer derfor ikke med resultatmål underveis i skoleåret, men ser hele skoleåret som en viktig del av dannelsesprosessen for den enkelte elev. Verdiorientering, kunnskap, innsikt og engasjement er vesentlige element i denne prosessen.

Uten eksamenspress blir det den enkelte elevs egen motivasjon som skaper faglig aktivitet og gjør fagets egenverdi mer synlig for eleven. Folkehøyskolen som eksamens- og pensumsfri skole har en særlig god mulighet for å gi opplæring, veiledning og utfordringer som stimulerer den enkeltes evner og interesser.
Eksamensfrihet er dessuten en nødvendig forutsetning for gjennom samtale å vurdere prestasjoner ut fra elevens faglige utgangspunkt og integritet. Det gir rom for å feile og for et åpent veiledningsforhold mellom elev og lærer. Eleven vil kunne prøve ut nye fagområder eller mer utfordrende oppgaver ut fra fagets egenverdi uten å måtte ta hensyn til at oppnådd kompetanse skal testes og sammenlignes mot andres i en avsluttende prøve/eksamen.
Viktige oppgaver for læreren blir å motivere eleven til å jobbe faglig og utholdende (fremme lysten til å lykkes), finne engasjerende oppgaver, og videre gjennom valg av ulike arbeidsmetoder søke å nå skolens individuelle, sosiale og faglige mål.

DET INDIVIDUELLE
Sentralt i skolens virksomhet er et ønske om å utvikle en positiv selvfølelse hos den enkelte elev med tro på egne ferdigheter. Skolen skal legge til rette for at eleven kan ivareta sin personlighet, utvikle sin selvstendighet og selvtillit, samt oppøve trygghet foran et publikum. Det faglige opplegget skal stimulere eleven til å bli hovedaktør i sin egen lærings- og utviklingsprosess.
Nøkkelord: Selvstendighet- ansvarlighet- mot.

DET SOSIALE
Skolen ser det som vesentlig at den enkelte elev oppøver samarbeidsevne, toleranse og sosiale ferdigheter. Omtanke og empati for medmennesker skal være en sentral del av skolens dannelsesprosjekt. Skolen ønsker i denne sammenheng å løfte fram miljø, integrering og utjevning mellom fattige og rike som sentrale tema. Dette skal stimuleres både gjennom faglige opplegg og i hverdagslivet på internatet. Å håndtere konflikter, opptre i grupper, tale sin sak, vise respekt for et flertall og et mindretall, er viktige sider ved dette.
Nøkkelord: Empati – medbestemmelse – konflikthåndtering.

DET FAGLIGE
Faget er et viktig møtested for lærere og elever. Fagene skal i både innhold og form bygge på skolens verdigrunnlag. Innenfor dette legger skolen stor vekt på at elevene skal utvikle en faglig kompetanse innen valgte tema og fagområder. Dette innebærer tilegnelse av kunnskaper, ferdigheter og erfaringer gjennom undervisning, øving og prosjektarbeid. Individuell ansvarliggjøring for å få faglige prosjekt i mål er en viktig side ved dette.
Nøkkelord: Kompetanse – kvalitetsbevissthet – utholdenhet.

MENNESKER
Nicolai F. S. Grundtvig, folkehøyskoletankens danske opphav, satte mennesket først i sine skolefilosofiske skrifter. Mennesket først skal også være bærende for Skjeberg Folkehøyskoles virksomhet. Skolen skal bidra til at hver enkelt elev kan oppleve tilværelsen som meningsfylt. De mest sentrale element for å oppnå dette er verdiorientering, kunnskap og engasjement.
Vi ønsker derfor å gi elevene muligheter for i trygge omgivelser å prøve egne grenser når det gjelder

* kreativitet
* samarbeid
* pågangsmot
* allsidighet
* munterhet

MEDIER
Mediefag står sentralt i skolens fagtilbud fordi det er en god inngangsport til arbeid med viktige samfunnsmessige begrep som demokrati, medborgerskap og samfunnsutvikling. Mediefagene kan hjelpe oss til å se og å utforske verden rundt oss. Skjeberg Folkehøyskole ønsker å trene elevenes evne til å bruke sine fagområder (her: journalistikk, grafisk form, kunst, bilder, film, musikk og idrett) på en bevisst og kritisk måte og knytte det til den enkeltes meningsdannende og holdningsskapende prosess. Arbeid med medier som fag er således ikke bare en opplæring i håndverksmessige og tekniske ferdigheter, men skal i langt viktigere grad fokusere på innhold, budskap og publisering.
Skjeberg Folkehøyskole vil gjennom medieundervisningen inspirere elevene til å ta aktiv del i samfunnsdebatten lokalt, nasjonalt og globalt, og til aktivt medborgerskap i et flerkulturelt samfunn.

MUSIKK
Musikk er et viktig middel til kommunikasjon og samarbeid på tvers av kulturer, språk, erfaringer og ferdigheter. Gjennom musikken vil vi bidra til å utvikle elevene til å bli aktive og ansvarsbevisste deltakere i et inkluderende fellesskap. Elevene kan gjennom musikk oppleve og forstå sammenhenger mellom det individuelle, det sosiale og det faglige.

Skolereglement

Formål
Reglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og bidra til å fremme allmenndanning, folkeopplysning og til utviklingen av elevenes sosiale ferdigheter. Reglementet inneholder regler om atferd og om hvilke tiltak som kan brukes mot elever som bryter reglementet samt regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles jf. reglene i forvaltningsloven.

Gyldighet
Dette reglementet er vedtatt av styret for Skjeberg folkehøyskole 7.5.2015 og gjelder frem til annet blir vedtatt.

Virkeområde
Reglementet gjelder for elever ved Skjeberg Folkehøyskole. Reglementet gjelder ved aktiviteter i regi av skolen, på skolens område og i nærområdet.

Rettigheter
Skolen skal fremme allmenndanning og folkeopplysning i samsvar med Folkehøyskoleloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og styrevedtak ved Skjeberg Folkehøyskole.

Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av det systematiske arbeidet for helse, miljø- og sikkerhet (HMS) ved skolen.

Eleven har rett til medvirkning ved planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, i samarbeid med skolens personale og øvrige elever.

Eleven har rett og plikt til å danne elevråd og rett til representasjon i styret og disiplinærråd ved Skjeberg Folkehøyskole.

Internatrommene er under skoleårets elevens private rom. Ansatte har i særskilte tilfeller tilgang til elevens rom. For eksempel ved bekymring for liv og helse.

Skolepenger
Skolepenger skal betales innen fastsatte frister
. Tap av skoleplass eller at eleven slutter av andre grunner, medfører at elevene må betale skolepenger for de påfølgende 6 ukene. Manglende betaling av skolepenger medfører tap av skoleplass og at eleven ikke får delta på skolens reiser dersom det ikke inngås individuell avtale i tilknytning til betalingsmisligholdet.

Tilstedeværelse
Elever ved Skjeberg folkehøyskole skal være til stede på morgensamlinger, undervisning, fellesopplegg og arrangement i skolens regi, dersom ikke annet er avtalt med skolen.

Alt fravær føres på vitnemålet. Fraværet føres i dager og enkelttimer. Timene gjøres om til dager når prosenten regnes ut. Eleven har selv ansvar for å dokumentere årsaken til fraværet.

Fravær som skyldes omstendigheter beskrevet i rundskriv F11-04 kan begrenses oppad til 15 dager i skoleåret.

Det er en forutsetning med 90 % registrert elevframmøte for å få to konkurransepoeng for opptak til høyere utdanning. Med elevfremmøte menes deltakelse i undervisning, sosialpedagogisk virksomhet, prosjekter og studieturer. Eleven skal bli varslet for hver opptelling når faren for å ikke oppnå 90% tilstedeværelse er tilstede (over 10% fravær).

Dersom eleven er kommet i en situasjon der det er klart at han/hun ikke vil klare kravet på 90% registrert fremmøte, kan eleven etter en konkret vurdering, og på bakgrunn av en individuell avtale med rektor, få «hospitantstatus». Dette innebærer normalt at kravene til fremmøte innskjerpes for resten av skoleåret til minimum 90% fra uke til uke. Dette tilsvarer normalt et fravær på 2-3 timer per uke. Dersom eleven ikke klarer dette, vil rektor umiddelbart frata eleven plassen som elev ved Skjeberg folkehøyskole. Dette er ikke et forvaltningsvedtak, men en mulighet for en minnelig løsning.

Nødvendig fravær skal avtales på forhånd.

Regler om atferd
Skolens verdigrunnlag er de grunnleggende menneskerettigheter som innebærer at skolekulturen skal være preget av frisinn, med stor grad av romslighet og respekt for andres tro, meninger og livsanskuelser. Å bo på internat utfordrer det sosiale samspillet mellom elevene, og mellom elevene og personalet. Egne behov må balanseres mot andres, demokratiske spilleregler må respekteres og det må vises toleranse for andre elevers evner, egenart og meninger.

Elevene skal medvirke til et godt læringsmiljø og til et godt arbeidsmiljø for alle i skolesamfunnet. Alle skal opptre hensynsfullt og høflig og rette seg etter de lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder for skolen og i samfunnet for øvrig.

Nærmere regler om atferd
a) Eleven skal møte presist og delta aktivt i undervisningen, fellesoppgaver og andre arrangementer i skolens regi.

b) Dersom eleven blir forhindret fra å møte, skal eleven gi beskjed til ansvarlig faglærer så snart som mulig. For enkelttimer gis meldingen til ansvarlig faglærer, for en hel dag eller lengre gis melding til hovedlærer og rektor.

c) Dersom eleven blir syk, skal tilsynslærer ha beskjed slik at eleven får sykebesøk. Videre hjelp og tilsyn avtales mellom lærer, husmor og elev.

d) For bruk av IKT-ressurser skal eleven følge reglene til Østfold fylkeskommune.

e) Eleven skal bidra til å holde det rent og ryddig på skolens inne- og uteområde.

f) Eleven skal ta godt vare på alt utstyr som tilhører skolen.

g) Besøkende skal presenteres for tilsynslærer ved ankomst. Ved overnatting skal besøkende betale for kost og losji. Beløpet er kr 150,- per natt. Den som har besøk, belastes på neste månedsfaktura.

h) Det skal det være ro på internatene og internatområdet mellom klokken 23.00 og 07.00. Tilsynslærer kontaktes ved uro mellom disse tidspunkter.

i) Skolens bygninger og inngangspartier skal være røykfrie.

j) Vold, krenkende eller truende atferd er ikke akseptert.

k) Eleven skal ikke ha med ulovlig datamateriale på skolen. Materialet av denne kategori skal heller ikke lastes ned eller spres elektronisk.

l) Eleven skal ikke være i besittelse av våpen, våpenlignende gjenstander eller andre farlige gjenstander.

m) Eleven skal ikke være påvirket av, i besittelse av alkohol, rus- eller andre dopingmidler eller være tilstede der slike forhold skjer på skolens bygg, på området eller nærområdet. Oppbevaring av alkohol eller tomgods på skolen er forbudt. Bruk av alkohol eller andre rusmidler utenfor skolens område som medfører uønsket atferd på skolen aksepteres ikke.

n) Bruk, omsetting og eller oppbevaring av narkotika fører alltid til permanent bortvisning og tap av skoleplass. Dette gjelder hele skoleåret også i ferier og utenfor skolens område. Elevene plikter å avlegge tester på forlangende fra skolen. Resultatet av slik test gjøres kjent for skolens ledelse direkte fra laboratoriet.

o) Dyr er ikke tillatt på internatet eller i hovedbygg med unntak av førerhund.

Reiser i skolens regi
Ved reiser i skolens regi gjelder skoles reglement og Norsk lov. Alle linjer har en gjennomgang av de tilleggsregler som gjelder for hver enkelt reise og nedfelles i en avtale med hver enkelt elev. En slik avtale blir ved det en del av skolereglementet, og kan sanksjoners i henhold til reglementet eller etter avtalens egne bestemmelser.

Brudd på reglementet
Ved brudd på reglementet kan skolen iverksette reaksjon overfor eleven(e). Reaksjonen må være hjemlet i reglementet og skal stå i rimelig forhold til regelbruddet, og skal komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Elevene må på forhånd være kjent med konsekvensene av regelbrudd.

Ved brudd på reglementet kan følgende reaksjon benyttes
a) Bortvisning fra og med en hel skoledag og inntil tre skoledager, ved grove brudd eller gjentatte regelbrudd inntil fem skoledager. Disiplinærrådet kan inngå andre avtaler på reaksjoner dersom det ansees som et alternativ. Slike alternative avtaler kan ikke være mer inngripende.

b) Bortvisning for resten av skoleåret (tap av skoleplass) etter vedtak fattet av disiplinærrådet ved Skjeberg Folkehøyskole.

c) Mindre brudd på reglement påtales av skolens ansatte.

Anmeldelse av straffbare forhold
Skolen v/rektor bør anmelde straffbare forhold til politiet.

Erstatning mv
Dersom en elev skader eller tilgriser skolens eiendom eller mister nøkkel, kan det kreves at eleven retter opp skaden eller betaler erstatning etter erstatningsrettens regler. Dette gjelder også rengjøring av rom. Rommet skal ved skoleslutt fraflyttes i samme forfatning det ble overtatt i. Dersom dette ikke gjøres, vil skolen fakturere eleven kostnader for reparasjoner og/eller vask.

Saksbehandling ved disiplinære reaksjoner

Eleven skal få mulighet til å forklare seg muntlig
Før det blir tatt en avgjørelse om reaksjon, bl.a. om bortvisning eller tap av retter, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for rektor og/eller disiplinærutvalget. Denne uttaleretten gjelder i forhold til alle typer reaksjoner.

Saksbehandlingen ved disiplinære reaksjon som ikke er enkeltvedtak
For reaksjon som ikke er enkeltvedtak som for eksempel påtale eller anmerkning fra skolens ansatte, gjelder ikke forvaltningsloven kap. 4–6. Det betyr at det ikke er klagerett på en reaksjon som ikke er enkeltvedtak. Også reaksjoner som ikke er enkeltvedtak skal skriftliggjøres.

Saksbehandlingen ved disiplinære reaksjoner som er enkeltvedtak
Reaksjon som for eksempel vedtak om bortvisning for en eller flere dager, samt tap av skoleplass er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. I tillegg til saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. 2 og 3 kommer saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. 4–6 til anvendelse.